LC Grab

27.09.2014

 

Barsoi gemischt (9)

Rezvyi Veter Zlatoglaviy Zar R Hilt 15 12 9 9 11 10 51 115 12 11 10 10 12 55 106 88,3             1 CACC

Stepun's Dayka Domnika H Klein 13 12 9 10 10 11 52 118 12 9 10 11 11 53 105 87,5             2 RCACC

Romashka’s Eyla by Zoiboyz H Malota 15 12 9 10 10 11 52 117 12 9 10 11 11 53 105 87,5    2 RCACC

Carija od Podhorního vrchu H Kohl 16 12 9 10 11 11 53 118 12 10 9 9 12 52 105 87,5             4

Pyashka's Barinka H Rockstroh 17 11 9 9 11 11 51 115 12 9 9 12 10 52 103 85,8                    5

Dascha du Clos des Sabienes H Statti 16 12 9 9 10 10 50 116 12 9 9 10 10 50 100 83,3        6

Go Go Bolshoi Thunderstruck R Kohl 12 12 10 8 12 10 52 117 11 8 8 10 10 47 99 82,5           7

Stepun's Anfisa H Klein 17 9 8 9 10 10 46 116 12 7 8 12 11 50 96 80,0                                      8

Haryna Wolfskala H Statti 12 12 9 8 12 12 53                                                                                  verletzt´zur.gez.