Nat. Rennen Sachsenheim

12.10.2014

 

 

Barsoi - gemischt (3/3)

Rezvyi Veter Zlatoglaviy Zar R Hilt 35 1 35,170 35,170 75 1 35,210

Romashka’s Eowyn by Zoiboyz H Malota 35 2 91,000 91,000 75 2 35,470

Cilija od Podhorniho vrchu H Jansen 35 n.d.